carpet_00_flash carpet_00_flash.jpg

carpet_01_noflash carpet_01_noflash.jpg

carpet_02_bilateral carpet_02_bilateral.jpg

carpet_03_our_result carpet_03_our_result.jpg

cave01_00_flash cave01_00_flash.jpg

cave01_01_noflash cave01_01_noflash.jpg

cave01_03_our_result cave01_03_our_result.jpg

cave01_04_reference cave01_04_reference.jpg

lamp_00_flash lamp_00_flash.jpg

lamp_01_noflash lamp_01_noflash.jpg

lamp_02_bilateral lamp_02_bilateral.jpg

lamp_03_our_result lamp_03_our_result.jpg

potsdetail_00_flash potsdetail_00_flash.jpg

potsdetail_01_noflash potsdetail_01_noflash.jpg

potsdetail_02_bilateral potsdetail_02_bilateral.jpg

potsdetail_03_our_result potsdetail_03_our_result.jpg

puppets_00_flash puppets_00_flash.jpg

puppets_01_noflash puppets_01_noflash.jpg

puppets_03_our_result puppets_03_our_result.jpg